Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti CASH & GO s.r.o., se sídlem třída Generála Píky 2044/13, Brno 613 00, IČO: 60744405, DIČ:  CZ60744405, zapsané v obchodním rejstříku, C 201842 - Městský soud v Praze (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím, na straně jedné, a zákazníkem prodávajícího, na straně druhé (dále jen „kupující“), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.phw.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.   Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím. Podnikatelem je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se dále považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak, uplatní se práva a povinnosti kupujícího stanovená těmito obchodními podmínkami na kupujícího – spotřebitele i kupujícího – podnikatele.

1.3.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v samostatné smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Na smluvní vztah, který vznikne z titulu smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím webové stránky, se vždy použijí obchodní podmínky ve znění účinném v době, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. znění účinné v okamžiku doručení objednávky kupujícího prodávajícímu).

1.6.   Na práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývající ze smlouvy se kromě těchto všeobecných obchodních podmínek použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a další obecně závazné právní předpisy České republiky (jde-li o kupujícího – spotřebitele pak včetně zákona č. 634/1992 Sb., zákona o ochraně spotřebitele, v platném znění), které jsou platné a účinné v době uzavření smlouvy.

1.7.   Prodávající tímto sděluje kupujícímu-spotřebiteli v souladu s ustanovení § 1820 odst. 1 občanského zákoníku následující informace před uzavřením smlouvy:

1.7.1.   náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (prodávající neúčtuje v souvislosti s komunikací na dálku žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy; pro vyloučení pochybností prodávající upozorňuje, že kupující si hradí vlastní náklady internetového či telefonického připojení dle smluvních podmínek svého operátora/poskytovatele těchto služeb),

1.7.2.   prodávající požaduje úhradu celé ceny před převzetím zboží kupujícím; prodávající nepožaduje zálohu, nebo obdobnou platbu, jakožto podmínku odeslání zboží,

1.7.3.   prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění,

1.7.4.   prodávající neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou,

1.7.5.   ceny zboží jsou na webové stránce provozované prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, náklady na dodání zboží se liší podle způsobu dopravy zvoleného kupujícím (k tomuto blíže čl. 7 těchto obchodních podmínek),

1.7.6.   kupující-spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti kalendářních dnů, která běží:

 1. a) jde-li o kupní smlouvu - ode dne převzetí zboží kupujícím,
 2. b) jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí - ode dne převzetí poslední dodávky zboží,

1.7.7.   Odstoupení od smlouvy je kupující-spotřebitel povinen zaslat na adresu sídla prodávajícího: Vlkova 1a, 628 00, Brno, příp. elektronickou formou na adresu: obchod@phw.cz

1.7.8.   Kupující-spotřebitel však nemůže odstoupit od smlouvy:

 1. a) o poskytování služeb, jestliže byly prodávajícím splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 2. b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 3. c) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal,
 4. d) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

1.7.9.   Kupující-spotřebitel je oprávněn pro odstoupení od smlouvy využít vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. I v takovém případě je kupující-spotřebitel povinen vyplněný vzorový formulář zaslat na kontaktní údaje uvedené v čl. 1.7.7 těchto obchodních podmínek.

1.7.10.  Prodávající upozorňuje kupujícího-spotřebitele, že v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující-spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.7.11.   Kupující-spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

1.7.12.   V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitele ke vzniku sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekceÚstřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2,

email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

Kupující-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: 

https://ec.europa.eu/commission/index_cs

 1. TYPY PRODUKTŮ

Prodávající nabízí prostřednictvím webové stránky k prodeji kupujícím 3 typy produktů - nové, předváděcí a repasované. Informaci u každého produktu kupující nalezne v záložce parametry a přímo v popisu produktu na produktové kartě. Produkty je možné dle tohoto parametru i filtrovat. Níže prodávající poskytuje základní popis jednotlivých typů nabízených produktů.

2.1.   NOVÉ ZBOŽÍ

Jedná se o produkty z klasické české nebo EU distribuce, které jsou nové, nepoužité v zapečetěném originálním balení.

2.2.   PŘEDVÁDĚCÍ

Jde o velmi žádané krátkodobě použité zboží. Tyto kusy pocházejí přímo od jednotlivých výrobců, se kterými prodávající spolupracuje. Jedná se o nadvýrobu, nevyprodané skladové zásoby, předváděcí a krátkodobě použité produkty pro marketingové účely, nadvýroba pro jiné trhy, vrácené objednávky. Vyznačují se kvalitou nových produktů, které však může kupující získat za výrazně nižší ceny. Zpravidla se jedná o slevy 30 % a více oproti běžným cenám na internetu. Produkty z této kategorie jsou vždy chráněny plnou zárukou samotného výrobce včetně servisu vyzvednutí u zákazníka. Dodávány jsou v originálních krabicích výrobce.

Předváděcí modely nadále prodávající dělí na třídu A+, A a B.

Předváděcí A+

Jedná se o produkty, které jsou stavem jak technickým tak estetickým na špičkové úrovni shodně jako nové kusy.

Předváděcí A

Jedná se o produkty, které jsou stavem jak technickým tak estetickým na špičkové úrovni shodně jako nové kusy. Mohou nést minimální zanedbatelnou estetickou vadu mimo displej notebooku.

Předváděcí B

Jedná se o produkty, které mohou obsahovat různá estetická či funkční omezení. V popisu produktu vždy kupující nalezne podrobný popis takového omezení. Na žádost zákazníka poskytuje prodávající reálnou fotografii konkrétního produktu.

2.3.   REPASOVANÉ

Jedná se o použité profesionální produkty za nejnižší výprodejové ceny. Produkty pocházejí z velkých firem a nadnárodních korporací. Před prodejem vždy procházejí tovární repasí a po odkupu prodávajícího ještě vstupní kontrolou, které provádí servisní středisko prodávajícího. Tím je zajištěna maximální kvalita a spolehlivost produktu. Navíc tyto produkty pocházejí z profesionálních řad výrobců, které jsou určeny pro firemní zákazníky. Vyznačují se tedy několikanásobně vyšší kvalitou a spolehlivostí než běžné komerční produkty. U notebooků a telefonů testujeme i stav baterie. Nemusíte se tedy obávat jejich nefunkčnosti. Garantujeme kapacitu 60 -100 % původní kapacity nové baterie. U použitých notebooků a telefonů se záruka vztahuje i na původní baterie, ovšem ne na jejich klesající kapacitu v průběhu užívání. Rovněž Vám poskytujeme 14 dní na její vyzkoušení.

Repasované A

Jedná se o produkty, které jsou stavem jak technickým tak estetickým na špičkové úrovni.

Repasované B

Jedná se o produkty, které mohou obsahovat různá estetická či funkční omezení. V popisu produktu vždy kupující nalezne podrobný popis takového omezení. Na žádost zákazníka poskytuje prodávající reálnou fotografii konkrétního produktu. Jedná se o speciální kusy pro všechny, kteří si chtějí pořídit zboží s maximální cenovou úsporou a nevadí jim při použití drobný kosmetický defekt nebo částečná funkční omezení. Mimo uvedené omezení produkty nepostrádají způsobilost pro obvyklý účel použití. Ideální varianta pro všechny uživatele, kteří chtějí výhodný nákup s excelentním poměrem cena/výkon.

2.4.   Prodávající upozorňuje kupující, že:

2.4.1.   fotografie zboží umístěné na webových stránkách www.phw.cz jsou pouze ilustrativní, na žádost zákazníka poskytuje prodávající reálnou fotografii konkrétního produktu;

2.4.2.   všechny produkty z výše uvedených (nové, předváděcí, repasované) nemusí mít českou klávesnici; v takovém případě jsou vždy opatřeny českými přelepkami z měkčeného vinylu v barvě klávesnice; všechny produkty jsou vždy dodávány s originálním operačním systémem v českém jazyce;

2.4.3.   ovladače na CD nebo DVD nejsou automaticky součástí balení; jsou však vždy dostupné k volnému stažení na stránkách výrobce; na žádost zákazníka poskytuje prodávající ovladače zdarma na DVD.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1.   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2.   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4.   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5.   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1.   Nabídka zboží, služby, či elektronického obsahu umístěná na webovém rozhraní obchodu včetně jejich ceny je platná po celou dobu, kdy se na webové stránce zboží, služba, či elektronický obsah a jejich cena zobrazují (s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit). Tyto informace umístěné na webové stránce tvoří nabídku prodávajícího s tím, že příslušná smlouva je ze strany kupujícího uzavřena doručením objednávky prodávajícímu přes objednávkový formulář na webové stránce, pokud není dále v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak. Prodávající výslovně upozorňuje kupující, že fotografie umístěné na webovém rozhraní obchodu jsou pouze ilustrativní, když předmětem nabídky prodávajícího je pouze zboží o parametrech specifikovaných na webovém rozhraní. Na žádost zákazníka poskytuje prodávající reálnou fotografii konkrétního produktu, o něž má zákazník zájem.

4.2.   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4.   Objednávkový formulář, kterým si kupující v rámci webové stránky tvoří konkrétní objednávku zboží, obsahuje zejména informace o:

 1. a) objednávaném zboží/službě/elektronickém obsahu (tj. zboží/službě/elektronickém obsahu, které si kupující „vložil“ do košíku na webové stránce), týkající se jeho druhu, množství, jakosti, jednotkové ceny, celkové ceny,
 2. b) způsobu úhrady ceny,
 3. c) požadovaném způsobu doručení objednaného zboží,
 4. d) nákladech spojených s dodáním zboží.

(dál jen „objednávka“).

Po dokončení vyplňování/zadávání údajů do objednávkového formuláře je kupujícímu umožněno zkontrolovat, příp. měnit zadané údaje. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“, přičemž doručením objednávky prodávajícímu uzavírá kupující smlouvu s prodávajícím (okamžik doručení objednávkového formuláře prodávajícímu se shoduje s okamžikem odeslání objednávkového formuláře). Má se za to, že údaje zadané v objednávce kupujícím jsou správné.

4.5.   Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího a způsob úhrady kupní ceny. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky (resp. zaškrtnutím příslušného potvrzení v rámci objednávky) kupující potvrzuje, že se před odesláním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami umístěnými na webové stránce.

4.6.   Doručení objednávky (a tedy uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím) potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu kupujícímu prostřednictvím emailové zprávy odeslané na email kupujícího zadaný v objednávce. Přílohou potvrzení o doručení objednávky budou obchodní podmínky ve znění účinném v době uzavření smlouvy. Neodeslání potvrzení o doručení objednávky nemá na platnost uzavření kupní smlouvy vliv. Takto uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

4.7.   Prodávající si vyhrazuje právo bez udání důvodu požadovat od kupujícího potvrzení učiněné objednávky, a to zejména, nikoli však výlučně, v případě pochybností ohledně zadaných údajů, případně pokud se jedná o objednávku většího rozsahu. Kupující se v takovém případě zavazuje objednávku na požádání prodávajícímu písemně potvrdit. Kupní smlouva je pak uzavřena dnem zaslání potvrzení objednávky ze strany kupujícího.

4.8.   V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající z objektivních důvodů splnit (zejména, nikoli však výlučně, z důvodu vyprodání skladových zásob), zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

4.9.   Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací nového návrhu kupujícím prostřednictvím elektronické pošty.

4.10.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu některým z následujících způsobů:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese třída Generála Píky 2044/13, 61300, Brno;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; 
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2600062714/2010, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GOPAY;
 • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

 

5.2.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (tj. ve výši dle způsobu dopravy, který si zvolil kupující v objednávce). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3.   Prodávající požaduje úhradu celé ceny před převzetím zboží kupujícím. Prodávající nepožaduje zálohu, nebo obdobnou platbu, jakožto podmínku odeslání zboží.

5.4.   V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.5.   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky, které bude kupujícímu zasláno v potvrzení dle čl. 4.6 těchto obchodních podmínek. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6.   Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.7 těchto obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

5.7.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.8.   Po uhrazení kupní ceny vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu (v příp. převzetí zboží v provozovně prodávajícího na adrese Vlkova 1a, Brno, 628 00 pokladní doklad), kterou mu zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, příp. mu fakturu přiloží ke zboží, které se mu zasílá na dobírku.

5.9.   Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1.   Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy:

6.1.1.   o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

6.1.2.   o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

6.1.3.   o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

6.1.4.   o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

6.1.5.   o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

6.1.6.   o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

6.2.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

6.3.   Odstoupení od kupní smlouvy kupující-spotřebitel zasílá na adresu provozovny Pocitarna.cz, Vlkova 1a, Brno, 628 00, nikoliv na fakturační adresu uvedenou na faktuře, příp. elektronickou formou na adresu: info@pocitarna.cz. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. Kupující-spotřebitel je oprávněn pro odstoupení od smlouvy využít vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. I v případě odstoupení od smlouvy prostřednictvím formuláře je kupující-spotřebitel povinen vyplněný vzorový formulář zaslat na kontaktní údaje uvedené v tomto článku obchodních podmínek. Prodávající potvrdí kupujícímu-spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení od kupní smlouvy.

6.4.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od okamžiku odstoupení kupujícího-spotřebitele od smlouvy. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující-spotřebitel sám náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.5.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 těchto obchodních podmínek je prodávající povinen vrátit kupujícímu-spotřebiteli kupní cenu a dále i náklady na dodání zboží (čímž je myšleno dodání zboží od prodávajícího kupujícímu). Pokud však kupující v objednávce zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, je prodávající povinen vrátit kupujícímu-spotřebiteli náklady na dodání jen v té výši, která odpovídá nejlevnějšímu prodávajícím nabízenému způsobu dodání zboží.

6.6.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (tj. kupní cenu a náklady na dodání dle předchozího odstavce) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení kupujícího-spotřebitele od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. V případě, že hradil kupní cenu dobírkou, budou mu peněžní prostředky vráceny dle jeho výběru buď odesláním peněz poštovní poukázkou na jeho adresu či převodem na bankovní účet. V případě, že při odstoupení od smlouvy kupující-spotřebitel neuvede způsob, jakým požaduje vrátit uhrazené peněžní prostředky, platí, že zvolil možnost vrácení poštovní poukázkou. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující-spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.7.   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží (tj. toho, oč se snížila hodnota zboží v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je vhledem k jeho povaze a vlastnostem nutné) je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího-spotřebitele na vrácení kupní ceny.

6.8.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu-spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1.   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo jejím poškozením, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Prodávající upozorňuje kupující, že kupující je povinen případné závady na zboží zdokumentovat a oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jeho převzetí od přepravce (popř. po odmítnutí převzetí zboží od přepravce). Pokud tak kupující neučiní, je povinen nahradit prodávajícímu škodu, která prodávajícímu tímto vznikla.

7.5.   Prodávající nabízí následující způsoby dopravy, ze kterých si kupující volí v objednávkovém formuláři:

7.5.1.   kurýrem společnosti PPL (balík do ruky nebo ParcelShop, křehce, s předchozím telefonickým avizem od dopravce) – cena dopravy činí 99 Kč. Země doručení – Česká republika.

7.5.2.   kurýrem společnosti DPD (balík do ruky nebo Pickup, křehce, s předchozím telefonickým avizem od dopravce) – cena dopravy činí 99 Kč. Země doručení – Česká republika.

7.5.3.   kurýrem společnosti ČESKÁ POŠTA (balík do ruky, křehce, s předchozím telefonickým avizem od dopravce) – cena dopravy činí 129 Kč. Země doručení – Česká republika.

7.5.4.   doručení na poštu od společnosti ČESKÁ POŠTA (balík na poštu, křehce, s předchozím telefonickým avizem od dopravce) – cena dopravy činí 119 Kč. Země doručení – Česká republika.

7.5.5.   doručení na kteroukoli pobočku „Zásilkovna“- cena dopravy činí 79 Kč. Země doručení – Česká republika.

7.5.6.   doručení na kteroukoli pobočku „Zásilkovna“- cena dopravy činí 4 Eura. Země doručení – Slovensko.

7.5.7.  kurýrem společnosti PPL (balík do ruky, křehce, s předchozím telefonickým avizem od dopravce) – cena dopravy činí 22 Euro. Země doručení – Německo.

7.5.8.   kurýrem společnosti PPL (balík do ruky, křehce, s předchozím telefonickým avizem od dopravce) – cena dopravy činí 9 Euro. Země doručení – Slovensko.

V případě zaslání zboží na dobírku se výše specifikované dopravné zvýší vždy o 40 Kč.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a v případě kupujícího-spotřebitele i § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3.   Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4.   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny (Vlkova 1a, Brno 628 00), v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.5.   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.6.   Záruka za jakost

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruka za jakost je smluvní v délce 0-36 měsíců a je uvedena u každého zboží zvlášť přímo v detailu produktu. Jde-li o kupujícího-podnikatele, poskytuje prodávající záruku za jakost vždy toliko v délce 12 měsíců.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Záruka za jakost se uplatňuje u prodávajícího, u kterého věc byla zakoupena. Je-li však v záručním listu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

Uplatní-li kupující záruku za jakost, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy záruku uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 1.   DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

Kupující-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

9.4.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2.   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3.  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4.   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5.   Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6.   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7.   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8.   V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1.   požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.8.2.   požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9.   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. DORUČOVÁNÍ

12.1.   Smluvní strany se dohodli, že si mohou korespondenci vzájemně zasílat nejen prostřednictvím poštovního doručovatele (formou doporučené zásilky), ale i prostřednictvím elektronické pošty, a to na elektronickou adresu uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. prodávajícímu na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4.   Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační řád prodávajícího.

13.5.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování třída Generála Píky 2044/13, Brno 613 00, adresa elektronické pošty obchod@phw.cz, telefon +420 514 514 075.

13.6.   Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 29.4.2019.